Psykoterapeutiska faktorer i psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi - En jämförande kvalitativ intervjustudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Introduktion: Det råder fortfarande oklarheter kring genom vilka mekanismer psykoterapi har effekt. För att förstå detta har psykoterapi undersökts med både komponentstudier och kvalitativa intervjustudier. Föreliggande studies syfte var att genom kvalitativ metod göra en jämförelse mellan verksamma mekanismer i PDT respektive KBT. Metod: Intervjuer genomfördes av 8 personer där 4 hade genomgått KBT och 4 PDT, 2 män och 6 kvinnor i åldern 21-31. Under intervjuerna fördes anteckningar som sedan renskrevs och analyserades med tematisk analys utifrån en kritisk-realistisk ansats. Resultat: Teman som uppkom lika mycket i båda grupper kallades generella teman och rörde att få berätta fritt, en positiv relation till terapeuten och en känsla av att vara värdefull. Teman i PDT-gruppen rörde emotionellt utforskande, större självinsikt och större förståelse för och kontroll över interpersonella mönster. Teman i KBT-gruppen rörde beteendestrategier, distans till negativa tankar och förmåga till självhävdelse. Diskussion: Resultaten bekräftar till stor del tidigare kvalitativ psykoterapiforskning och talar emot teorier som anser psykoterapeutisk teknik som irrelevant och relationella aspekter som de enda verksamma mekanismerna. Svårigheter med att jämföra kvalitativ psykoterapiforskning på grund av olika forskares begreppsval och analysnivå diskuteras. Förslag på forskningsmetodologiska åtgärder föreslås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)