Varför engagera sig i facket? : En kvalitativ studie om fackligt förtroendevaldas drivkrafter

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Freja Rudberg; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: De svenska fackförbunden är beroende av förtroendevalda för att bedriva sin verksamhetsamt för att rekrytera nya medlemmar. Sedan 2006 har fackförbunden haft problem med minskat medlemsantal. Detta har även bidragit till svårigheter att hitta medlemmar som vill ta sig an förtroendeuppdrag. För att säkra tillgången på förtroendevalda är det viktigt att veta vilka drivkrafter som ligger bakom förtroendevaldas vilja att ta sig an uppdrag och stanna kvar i rollen. Syftet med denna uppsats var därför att undersöka vilka drivkrafter som ligger bakom förtroendevaldas fackliga engagemang. Åtta förtroendevalda från olika fackförbund deltog i undersökningen genom semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades tematiskt och fyra huvudteman samt åtta underteman identifierades. Resultatet visade att drivkrafterna grundar sig i negativa attityder gentemot orättvisor samt positiva attityder gentemot fackligt engagemang, vilket främjar agerande å fackets vägnar. Detta diskuteras i skenet av theory of planned behavior. Vidare forskning behövs för att säkerställa drivkrafterna bakom förtroendevaldas engagemang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)