”DÅ KÄNNER SIG ELEVEN LYCKAD NÄR HEN GÅR HEM FÖR DAGEN” : Fritidslärares erfarenheter av att göra fritidshemmet tillgängligt för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Författare: Emma Sträng; [2022]

Nyckelord: förhållningssätt; samverkan; tydlighet; ADHD; AST;

Sammanfattning: Skolverket skriver att läraren ska utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan, skolan och fritidshemmet och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av stöd. Samtidigt tyder forskning på att lärare i skolan upplever tidsbrist som ett hinder för detta samarbete och att stödet från kollegorna är det avgörande för att påverka elevernas lärande. Syftet med den här studien var att undersöka fritidslärares erfarenheter av att göra fritidshemmet tillgängligt för elever med NPF. Genom en kvalitativ forskningsmetod och ett kriteriestyrt urval genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med fyra fritidslärare från tre olika fritidshem. Insamlade data transkriberades och analyserades med hjälp av analysmetoden tematisk analys. Studiens slutsats belyser vikten av tydlighet i form av bild- och tidsstöd, delaktiga lärare i aktiviteter och ett lågaffektivt bemötande i mötet med eleven med NPF. Vidare har samverkan med elevens klasslärare en stor betydelse för att fritidslärare ska lyckas med att göra fritidshemmet tillgängligt för elever med NPF.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)