Organisationsaspekter på Hans Persson Bil

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Vår hypotes är det finns ett särskilt sätt att arbeta på eller att det finns en anda

inom koncernen och bland medarbetare. När nu ett utomstående företag som dessutom varit bitter konkurrent under många år tar över syret tror vi det finns en risk att en sådan anda kan kvävas eller att sättet att arbeta förändras. Syftet med vår studie är att genom en fallstudie undersöka hur maktstrukturen

ser ut inom Hans Persson bil i Västerås, med ett fokus på beslutsfattande. Vi vill också undersöka om anställda värdesätter och känner en tillhörighet till

varumärket Hans Persson. Vi har gjort fyra intervjuer med anställda på olika positioner i Hans Persson bil. Vi har

även genomfört en enkätundersökning bland tjugosju anställda.

Vi har funnit att det finns en tydlig känsla av tillhörighet till Hans Persson bil.

De anställda utrycker sin stolthet och identifierar sig med Hans Persson bil. Det finns också unika aspekter i ledarskapet som skapat stor handlingsfrihet för de anställda där kunden sätts i centrum och egna initiativ är lika självklara som viktiga

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)