Våld i nära relationer : Sjuksköterskors erfarenheter i mötet med utsatta kvinnor

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning:

Bakgrund: Våld mot kvinnor i nära relationer är ett stort hälsoproblem i världen och en kränkning mot kvinnors mänskliga rättigheter. Ungefär en av tre kvinnor i världen har någon gång upplevt våld och ett stort mörkertal förmodas finnas. Våld i nära relationer kan ta sig många olika uttryck och ha en djup inverkan på den drabbade kvinnans fysiska och psykiska hälsa. Vanligtvis äger våldet rum inom hemmets väggar och därmed uppmärksammas det mer sällan av utomstående. Våldet drabbar kvinnor av olika nationaliteter i alla samhällsklasser, i alla åldrar, oavsett etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet. Som sjuksköterska kan det därför vara troligt att komma i kontakt med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter i mötet med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.

Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats där sju vetenskapliga artiklar analyserades med Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys.

Resultat: Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier och en underkategori. Kategorierna var erfarenheter avatt inte vilja ställa frågan, erfarenheter av att inte ha förutsättningar, erfarenheter av att bli känslomässigt engagerad och påverkad och erfarenheter av att vara betydelsefull i mötet. Underkategorin som framkom under kategorin erfararenheter av att inte ha förutsättningar var att känna brist på utbildning.

Slutsats: I studien framkom det att sjuksköterskor kunde uppleva en mängd olika erfarenheter i mötet med våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskornas bemötande kan vara avgörande för om våldsutsatta kvinnor känner sig trygga och vågar anförtro sig till hälso- och sjukvården. Det framkom dock att sjuksköterskorna upplevde hinder då de möter våldsutsatta kvinnor. Avsaknad av riktlinjer, brist på utbildning samt ont om tid och plats var faktorer som påverkade sjuksköterskorna till att utföra en god och personcentrerad vård. Ytterligare utbildning inom området hade kunnat medföra att sjuksköterskor blir mer bekväma i hanterandet vilket kan resultera i att fler kvinnor anmäler våldet och mörkertalet minskar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)