Ökar oberoende styrelseledamöter medborgarnas förtroende för de statliga bolagen?

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Anna Birkestedt; Amani Radwan; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet är att beskriva om styrelsens oberoende enligt Bolagskodens kriterier och OECD:s riktlinjer för statligt ägande tillämpas i de helägda statliga bolagen med marknadsmässiga krav samt att få en förståelse om oberoende styrelseledamöter kan påverka medborgarnas förtroende för dessa bolag. Vi har arbetat utifrån den kvalitativa metoden. Våra primärdata innehåller intervjuer med sakkunniga inom området Bolagskoden och statlig styrning samt intervjuer med oberoende styrelseledamöter. Våra sekundärdata innefattar tidigare forskning om outside directors och institutionella investerare. Empiri och analys har vi återkopplat till teorier om förtroende, bolagsstyrning, stakeholders och institutionella investerare. Våra slutsatser är att oberoende och förtroende hänger ihop och en viktig fråga för de statliga bolagen. Förtroendefrågan hänger samman med hur allt styrs och redovisas. Det är viktigt för medborgaren att information är tillgänglig över nomineringsförfarandet till styrelserna samt på vilka kriterier ledamöterna sitter på sina poster. Oberoende styresledamöter kan påverka medborgarnas förtroende positivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)