Åtgärder för vitalisering av träd : Hur kan träden på Ljungbyheds torg bevaras?

Detta är en Y-uppsats från SLU/Dept. of Landscape Management, Design and Construction

Sammanfattning: Bakgrunden till detta arbete är att jag uppmärksammat att torget i Ljungbyhed har ett behov av renovering. Detta eftersom det idag i princip endast består av en dåligt asfalterad parkeringsyta och är inte ett nämnvärt tilltalande torg för övrigt att vistas på. På platsen och som inramning finns träd som med sin grönmassa och kvaliteter är väl värda att behålla. Dessvärre så är de omgivna av asfalt ända in på stammarna och med dagens kunskap vet man att träd i hårdgjorda miljöer på sikt blir försvagade. En bedömning om trädens bevarandevärde måste till stånd samt bör man utreda hur en ombyggnation av torget bäst bör utföras med hänsyn till eventuella kvarvarande träd. Syftet med mitt examensarbete är att utifrån ett helhetsperspektiv vad gäller upplevelse, estetik och funktion för Ljungbyheds torg utarbeta en plan för vitalisering och utveckling av det trädbestånd som finns på torget idag. Utifrån detta som kärnpunkt har viktiga frågor berörts och behandlats: ' Vilken status har torget idag vad gäller estetik, funktion och upplevelsevärden? ' Vilka metoder finns för vitalisering av träd i stadsmiljö? ' Vad kan man göra för att träden på Ljungbyheds torg skall få en bättre livsmiljö För att få svar på mina frågor genomförde jag: ' Observationer över torgets användning och trädens status. ' En litteraturstudie där trädens betydelse och värde undersökts, samt hur trädens tillväxt och vitalitet fungerar gentemot bra och mindre bra markförhållanden. Ståndortförbättrande åtgärder för träd i hårdgjorda ytor, såsom substratbyte med hjälp av vakuumschaktning är en annan undersökning jag gjort, liksom att undersöka hur man kan få utökat rotutrymme trots att man måste belasta ytorna nära träden. Jag ville också studera alternativa ytskikt som finns att använda sig av i istället för hårdgjorda, täta beläggningar runt träd. ' Intervjuer med personer med anknytning till Ljungbyhed, drift och underhåll av torget, samt med personer som innehar en bred kunskap inom grönytesektorn. ' En filmning av VA-ledningarna kom till stånd efter misstankar om eventuella rotinträngningar, varefter jag utförde en utvärdering resultaten. Det blir allt svårare för nya träd att ha tillräckliga levnadsutrymmen, och därigenom ge de förutsättningar för en bra och lång utveckling på grund av dagens markanvändning, bland annat genom hårdgjorda ytor och ledningsdragningar. Finns inte möjlighet till den för träden livsnödvändiga luft-, vatten-, närings och utrymmestillgången, kommer de med sannolikhet söka sig till ledningar eller att göra åverkan på beläggningar, vilket medför stora kostnader. Därför kan det vara ekonomiskt och rimligt att värna om, samt att försöka ståndortsförbättra för gamla träd. Det jag kommit fram till med detta arbete är att man dels på grund av historiska aspekter, och dels för betydelsen som trädplanteringar i allmänhet har, borde försöka behålla träden om möjlighet finns. Detta görs lämpligen med hjälp av vakuumschaktning för att vara så skonsam mot rotsystemen som möjligt. Samt att man bör skapa en växtbädd som möjliggör gasutbytet. På ett sådant sätt har man bättre möjligheter att få fler hållbara gröna miljöer, vilket är av ett stort värde för människan!

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)