Åtta nyanser av nationalism. En analys av riksdagspariernas relation till nationalism.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Pontus Olsson; [2015-12-03]

Nyckelord: Nationalism; Idealtypsanalys; Riksdagspartier; Partiprogram;

Sammanfattning: I en samtid där globalisering och integration är ledord ser vi samtidigt hur nationalistiska rörelser spelar en stor roll runtom i världen. Många gånger beskrivs nationalism som någonting negativt och en bromskloss för mänsklig utveckling. Vid en snabbare överblick i ämnet slås man dock av nationalismens snårighet och spännvidd. Rent politiskt kan denna komplexitet illustreras av den milsvida skillnaden mellan olika nationalistiska partier såsom det franska högerpopulistiska Front National och det katalanska vänsterrepublikanska Esquerra Republicana de Catalunya. I ett svenskt sammanhang har studier i ämnet kommit att fokusera på högerextrema partier eller historiska studier av svensk nationalism i sin helhet. Få studier har dock gjorts för att beskriva hela det svenska politiska landskapets relation till nationalism. Det är i denna kunskapslucka som studien finner sin utgångspunkt. Syftet med uppsatsen går ut på att nyansera bilden av samt undersöka gradskillnader av nationalism bland svenska riksdagspartier. Detta då begreppets komplexitet fordrar mer finfördelade kategorier än ja eller nej. Den valda metoden utgörs av en idealtypsanalys bestående av civil och etnisk nationalism. Ett utifrån idealtyperna konstruerat analysschema har sedan lagts som ett raster över riksdagspartiernas idéprogram för att undersöka gradskillnader i förhållande till idealtyperna. Resultaten visar att samtliga partier undantaget SD har en tydlig civilnationalistisk tendens. De borgerliga partierna utmärker sig med vissa drag av etnisk nationalism. Bland dessa partier får KD sägas ligga närmast den etniska nationalismen. SD har till sist en tydlig relation till etnisk nationalism. På detta sätt har bilden av nationalism bland svenska partier utvidgats till att omfatta hela det politiska fältet. Förhoppningsvis kan studien bidra till en mer nyanserad diskussion om nationalism i ett svenskt politiskt sammanhang. Detta är av vikt i en samtid där begrepp kan förvirra och där nationalism av olika slag alltjämt utövar ett stort inflytande på världsutvecklingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)