iNeed : En kvalitativ studie om motiv till att konsumera en iPhone

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

Sammanfattning:

Den här studiens ambition är att bredda kunskapen kring användarens motiv till att konsumera en iPhone. Särskild uppmärksamhet har riktats kring behov som motiverar till användning samt iPhones roll i användarens konstruktion av jaget och den sociala identiteten. Syftet med studien är att undersöka en grupp användares motiv till att använda en specifik typ av smartphone, en med ett starkt varumärke, för att förstå bakomliggande motiv till användningen. Smartphones, i synnerhet iPhone, har under de senaste åren blivit ett populärt kommunikationsmedel bland många. Därför är det är det av vikt att bedriva forskning kring ämnet för att skapa förståelse för varför vi använder viss teknologi och i synnerhet hur användaren uppfattar denna teknologi. Genom kvalitativ forskningsstrategi med fokusgruppsintervju som metod svarar denna studie på frågor som: vilka motiv finns det till att använda en iPhone, vilken betydelse har iPhone för människan vid konstruktionen av jaget och den sociala identiteten samt vilka behov ligger bakom användarens motiv till att använda en iPhone? De motiv som var mest framträdande i studien kan sammanfattas i följande teman: konstruktionen av jaget, tillgång till information, social interaktion, underhållningsvärdet och det så kallade iPhone-behovet. Vid konstruktionen av jaget fungerar iPhone både som en symbolisk ägodel och som ett hjälpmedel. Den fungerar som en materiell förlängning av ens jag och ens sociala identitet. En användare av iPhone kan tillhöra tre olika typer av klaner: Apple-entusiaster, mediaeliten och ekonomisk välfärd. Den lättillgängliga och snabba tillgång till information som iPhone erbjuder samt möjligheten till social interaktionär starka motiv till användning. När det gäller underhållningsvärdet i att konsumera en iPhone så framgår det i studien att människan konsumerar en iPhone för att få leka av sig och bli underhållen. Avslutningsvis framträder fenomenet iPhone-behovet i studien. Det uppfattas av användaren som ett helt nytt behov som personen ifråga upplever att de anammar i och med konsumtionen av en iPhone. Användarna upplever att iPhone skapar ett nytt behov och beroende. Dock handlar det inte om ett nytt behov, utan snarare en förstärkning eller förlängning av några mänskliga grundläggande behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)