Gårdsråd – en väg mot förbättrad lönsamhet? : en kvalitativ studie i hur lantbruksföretagaren ser på gårdsrådets effekt att påverka företagets resultat.

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of People and Society

Sammanfattning: Ett lantbruksföretags förutsättningar ser lite olika ut beroende av vilken del av världen man väljer att studera. Om vi ser till det svenska lantbruket har det förändrats från en reglerad marknad där kooperations ställning var väldigt stark, för att sedan avregleras och slutligen åter regleras när Sverige blev medlem av den europeiska unionen. Många fick ett klart besked hösten 2007 hur beroende vi är av andra länders skörderesultat. Det har utmynnat i att allt fler ser sig utanför det egna landet för att utbyta erfarenheter och för att få ny input och nya idéer till den egna verksamheten.Gårdsråd innebär att företagaren bildar en samrådsgrupp tillsammans med de rådgivare och/eller andra intressenter kring företaget. Banken kan vara en intressent som är involverad i företaget men kan vara mindre aktiv i gruppen än vad t.ex. rådgivare är mot företaget. Gårdsrådet utformas sedan efter företagets behov. Det kan uttryckas i om företaget vill diversifiera sig, eller om företaget befinner sig i ett expansivt skede.Den här studien omfattar sex intervjuer som utgår från den kvalitativa forskningsmetoden. Jag har besökt och intervjuat svenska lantbruksföretagare och deras syn på gårdsråd. Deras gemensamma nämnare är att de driver intensiva och/eller diversifierade lantbruksföretag. Mitt resultat, min diskussion och analys bygger enbart på deras berättelser. Därför kan det vara lämpligt att komplettera med en kvantitativ studie som kan ge ett bredare perspektiv på hur gårdsråd fungerar generellt.Studien avser att ge en bild av hur ett gårdsråd kan vara sammansatt, varför det bildas, hur det organiseras och om företagaren anser att rådet varit en bidragande del till en ökad lönsamhet i företaget.Metodvalet har varit att i en fallstudie utföra kvalitativa intervjuer hos några företag som bedrivit råd under flera år och därför har en blid av hur det fungerat. Alla intervjuer har genomförts hemma hos företagaren.Resultatet visar att gårdsråden bildas av främst två huvudanledningar. Vid en expansiv fas och om företaget hamnar i ekonomisk obalans. Resultatet visar också en bild av hur det inte alltid är lätt att bli ifrågasatt, men under resans gång förändras inställningen och ifrågasättandet blir en tillgång som leder till utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)