En riskanalys av ECDIS Simulatorerna vid Sjöfartshögskolan i Kalmar

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Ombord på moderna fartyg finns möjligheten att navigera med enbart ECDIS. ECDIS är beroende av många olika delsystem för att kunna fungera optimalt. Failure Mode and Effect Anylysis (FMEA) är ett verktyg med vilket man kan undersöka ett specifikt system för att upptäcka eventuella konstruktionsfel och brister i produktionsdesignen. Detta examensarbete har med hjälp av en FMEA undersökt ECDIS simulatorerna vid Sjöfartshögskolan i Kalmar för att ta reda på hur ECDIS påverkas när ett eller flera av delsystemen kopplade till ECDIS fallerar. Syftet med denna undersökning har varit att upptäcka konstruktionsfel, brister och begränsningar i ECDIS systemet vid simulatorerna i Sjöfartshögskolan i Kalmar. Det kunde påvisas att ECDIS i vissa fall ej har avgett de larm som enligt tillverkaren skall varsko navigatören att ett delsystem har fallerat. Vidare har vissa funktioner i ECDIS ej fungerat enligt tillverkarens anvisningar samt att vissa simulatorfunktioner som skall kunna testa en specifik situation i en säker miljö ej har fungerat. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)