Upplevelse av self-efficacy hos studerande bemanningsanställda

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Anställningssituation har visat sig ha betydelsefulla faktorer för tilltron till den egna förmågan (self-efficacy) i utbildnings- och arbetssammanhang. Syftet med denna studie var att belysa studerande bemanningsanställdas upplevelse av self-efficacy gällande studier, nuvarande arbetsuppgifter samt framtida karriär i relation till anställningssituationen. Studien byggde på åtta kvalitativa intervjuer med studenter mellan 21–35 år och som arbetar inom bemanningsbranschen, varav fem kvinnor. Utifrån fenomenologisk analys och genom meningskoncentrering genererades temana Värdering av självet, egna erfarenheter och framtidsmöjligheter, Socialt stöd i arbetsmiljön, Ambivalens jobb-studier-livet, Varierande meningsfullhet i arbetssituationen, samt Trygghet och otrygghet i arbetet. Resultatet visade att anställningssituationen inkluderar faktorer som kan påverka self-efficacy både positivt och negativt. Studien visade som tidigare forskningar att self-efficacy är föränderlig och kan förstärkas eller försvagas. Resultatet kan för bemanningsanställda ge möjlighet att reflektera över sin arbetssituation, förstärka positiva effekter för self-efficacy och reducera negativa. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)