Fysiska modebutikers överlevnad : En studie på kvinnligt konsumentbeteende

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Inom en snar framtid förutspås en massiv butiksdöd för de fysiska modebutikerna. Anledningen till denna profetia tros vara den snabbt växande e-handeln. Utbudet av produkter har blivit allt större och allt fler konsumenter använder e-handel för att tillgodose sina behov av modevaror. Trots en ökad e-handel finns det undersökningar som visar att hela 90 % av de faktiska köpen fortfarande sker i fysiska butiker. Även om de faktiska köpen till stor del sker i fysiska butiker tampas fysiska butiker ständigt med höga personalomkostnader och dålig lönsamhet. I och med att fysiska modebutiker står inför en osäker framtid syftar denna studie till att undersöka kvinnligt konsumentbeteende samt vilka marknadsföringsaktiviteter som prefereras, detta i relation till fysiska modebutiker. Vi studerar även kvinnligt konsumentbeteende utifrån ett generationsperspektiv. Studiens resultat kan med fördel användas av företag för att stärka sin framtid och överleva den förutspådda butiksdöden. För att studera detta använder vi oss av Kotler och Kellers kommunikationsmix samt ramverket AIDA som representerar de olika steg som en konsument går igenom innan ett köp. Empiriskt material har samlats in genom en enkätundersökning publicerad på internet. Av totalt 506 svarande respondenter kunde 479 av dessa räknas till vårt urval. Genom enkätundersökningens resultat samt en analys via det statistiska dataprogrammet SPSS kan vi påvisa både skillnader och likheter i det kvinnliga konsumentbeteendet mellan olika generationer. Tydligt framkommande i vår studie är att kommunikationssätt, med tillhörande marknadsföringsaktiviteter, som sker i fysiska butiker skapar en positiv upplevelse som både prefereras och leder kvinnor till köp oavsett generation. Engelsk titel (kopiera från uppsats) ': Survival of physical fashion stores - A study on female consumer behaviour Engelska nyckelord ': Consumer behaviour, Physical fashion stores, AIDA, Generations, Personal serviceSustainable development anges som nyckelord på engelska?: NEJEngelsk sammanfattning ': It is predicted that in a near future physical retailers will be extinct. The reason for this prophecy is believed to be the fast growing e-commerce. The range of products is increasing and more consumers are turning to retailers within e-commerce to satisfy their needs for fashion products. In spite of the increasing e-commerce there are studies that demonstrate that as much as 90 percent of the actual purchases still take place in physical stores. But even if the actual purchase still occurs within the physical commerce the physical stores still struggles with high labour costs and weak profitability. Since the physical commerce stands in for an uncertain future this study aims to examine female consumer behaviour and which marketing activities that is preferred, this in relation to the physical fashion stores. We also examine female consumer behaviour from a generational perspective. The results from the study can be advantageously used by companies to ensure their future and survival against the predicted extinction of physical retailers. In order to examine this topic we use Kotler and Keller’s communication mix together with theoretical framework AIDA, which represent the stages a consumer go through before making an actual purchase. Empirical material has been gathered through questionnaires published on the Internet. Of the total 506 respondents 479 of them fitted our sample and were able to be analysed. Through the questionnaires result together with an analysis using the statistical data software SPSS we can demonstrate both differences and similarities in consumer behaviour between generations. In our study it is clear that communication methods with associated marketing activities, that take place within the actual physical store, create a positive experience that are both preferred by the female consumers and lead them to purchase regardless generation. This research paper is written in Swedish.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)