Symtom hos patienter med pankreascancer : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning: Bakgrund: Pankreascancer är cancer i bukspottkörteln, sjukdomen har hög dödlighet. På grund av diffusa symtom som till exempel magsmärtor, orkeslöshet och viktnedgång har cancern oftast redan bildat metastaser och spridit sig till andra organ vid konstaterad diagnos. Det finns inte något botemedel för sjukdomen utan endast symtomlindring i form av operation, så kallad Whipples operation, cytostatika samt kemoterapi. Syfte: Syftet var att belysa symtom hos patienter med pankreascancer oberoende av behandling. Metod: Metoden som användes var litteraturstudie som baserats på Polit & Beck’s (2017) nio steg. Databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo användes för datainsamling. Artiklarna granskades enligt Polit & Becks (2017) granskningsmallar. Resultatet sammanställdes utifrån nio artiklar, fem kvalitativa, tre kvantitativ och en mixad metod. Resultat: Resultatet visade att patienterna med pankreascancer hade symtom i form av fatigue, smärta, mag-tarmbesvär, ätsvårigheter samt oro som hade stor påverkan på deras livskvalitet. Det framkom även att symtomen påverkade varandra. Slutsats: Symtomen genererade i symtomkluster vilket innebär att symtom integreras av varandra. Symtom skall inte beaktas enbart ur ett fysiskt perspektiv utan skall även ses ur psykiskt, psykosocialt och existentiellt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)