”Sluta fylla i med tusch, annars får du gå till byggrummet!” En studie om operanta betingningar i pedagogers konflikthantering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Denna studie fokuserar på de konflikter som uppstår mellan barn och vilka metoder som används av personalen på förskolan för att lösa en konflikt. Vi har genomfört observationer på två förskolor. Intervjuer med personal på samtliga förskolor har även genomförts för att styrka personalens handlingar med resonemang. Skinners modell (1938) för operant betingning har fungerat som en analysmodell, i vilket positiv förstärkning, negativ förstärkning, aversiv styrning och sänkt förstärkningsfrekvens ingår som möjliga strategier. En beskrivning samt fördjupning av dessa begrepp kommer presenteras under arbetets teoretiska avsnitt. Resultatet bekräftar vår upplevelse av att personalens handlingar inte överensstämmer med deras resonemang när det kommer till konflikthantering. Trots att personalen talar om att de inte använder sig av hot som straff, tillämpas dessa oavsiktligt likväl avsiktligt i verksamheten. Även positiv förstärkning i form av uppmärksamhet och uppmuntran används för att forma ett önskat beteende. Vid positiv förstärkning tillämpas huvudsakligen verbalt beröm som en belöning i förskolan. När det gäller sänkt förstärkningsfrekvens, säger endast barnskötarna på en av förskolorna att det är en väsentlig del vid användning av förstärkningar. Resultatet av studien visar ingen direkt koppling till utbildningsgraden när det kommer till användning av olika konflikthanteringsmetoder. Den förskola som främst använder sig av positiv förstärkning som en konflikthanteringsmetod är även det arbetslag som har ett likvärdigt förhållningssätt, medan det arbetslag som inte har det använder sig mer av aversiv styrning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)