Framgångsfaktorer för virkesköpare : en kvantitativ studie bland virkesköpare hos Holmen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sammanfattning: Ett ökat behov för de svenska skogsindustriföretagen på skogsråvara har skapat en stor konkurrens bland skogsföretagen att få köpa virke från de privata skogsägarna. Denna stora konkurrens innebär att virkesköparna på skogsföretagen får en allt viktigare roll i att behålla och utöka sitt företags marknadsandelar på den privata skogsägarmarknaden. Syftet med denna studie var att undersöka vilka egenskaper som ledde till framgång för virkesköpare. Men även att undersöka om det fanns någon skillnad på vad som ledde till framgång beroende på erfarenheten hos virkesköparen samt beroende på i vilken region virkesköparen arbetade. En enkät utformades i syfte att samla in data från virkesköparna om deras egenskaper och arbetssätt. Enkäten skickades ut till alla 83 virkesköpare som arbetade på Holmen. 56 stycken svarade vilket gav en svarsfrekvens på 67%. Datan användes sedan för multivariata dataanalyser så som PCA, OPLS-DA och OPLS analyser. I analyserna jämfördes de framgångsrika virkesköparna mot de ej framgångsrika. Virkesköparna delades upp i grupper efter erfarenhet och var i Sverige de arbetade. Egenskaper som ledde till framgång kunde med hjälp av analyserna identifieras. Även skillnader på vad som ledde till framgång beroende på virkesköparens erfarenhet identifierades. Vissa regionala skillnader kunde dessutom identifieras. De egenskaper som visade sig ha störst betydelse för virkesköparnas framgång var virkesköparens förmåga att sätta upp egna höga mål, att känna att det är viktigt att klara sin budget samt att tycka att det finns en viss tävlan mot sina kollegor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)