Patientens upplevelse att vårdas med Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) i slutenvården : En litteratur studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Författare: Georgina Caskey; Amanda Johannson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Introduktion: MRSA är en antibiotikaresistent bakterie som växer på bland annat huden. Det sprids via kontaktsmitta och bakterien kan orsaka svårbehandlade infektioner. MRSA klassas som en allmänfarlig sjukdom. Infektionerna är antingen sjukhusförvärvade eller samhällsförvärvade och kan få allvarliga konsekvenser för patienter och sjukvården. Patienter med MRSA skall idag vårdas isolerat och basala hygienrutiner skall tillämpas. Tidigare forskning speglar sjuksköterskans perspektiv men få studier är gjorda ur ett patientperspektiv. Syfte: Syftet är att belysa upplevelsen av att vårdas med MRSA i slutenvården ur ett patientperspektiv. Metod: Studien är en litteraturstudie som baserats på 10 stycken vetenskapliga artiklar. Artiklarna har sökts fram i databaser och sedan kvalitetsgranskat. Utifrån en induktiv ansats valdes relevanta delar av resultatet ut som översattes av författarna från engelska till svenska. Delarna användes för att bygga ett nytt resultat i litteraturstudien. Resultat: Resultatet bygger på tre teman: Begränsningarnas påverkan, Konsekvenserna av bristande kunskap och information samt Känslan av utanförskap. Till dessa teman framställdes tillhörande subteman. Slutsats: Att vårdas isolerat beskrev större delen av patienterna som en negativ och påfrestande upplevelse. Att vara begränsad och att inte kunna socialisera sig gav upphov till känslor av instängdhet och stigmatisering. Rädslan för att smitta andra beskrev patienterna var stor. I studien framkom det tydligt att fler åtgärder behövs för att främja MRSA patienters upplevelse av slutenvården. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)