Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att leda omvårdnadsarbetet - en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Även om inte ett aktivt val att bli chef har gjorts, är sjuksköterskanledare för omvårdnadsarbetet. Tidigare forskning har visat att nyutexamineradesjuksköterskor upplever en utmaning med att leda omvårdnadsarbetet. Detta kanbero på en verklighetschock som resulterar i stress, något som ofta inträder underövergången från student till yrkesverksam sjuksköterska.Syfte: Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att undersöka nyutexamineradesjuksköterskors upplevelser av att leda omvårdnadsarbetet.Metod: Denna litteraturstudie har genomförts baserat på tolv kvalitativa studier.Studierna har granskats, analyserats och sammanställts till ett resultat.Resultat: Två övergripande teman identifierades: interpersonella relationer samtpersonliga faktorer och behov relaterat till ledarskap. Till temat som rörinterpersonella relationer kunde två kategorier identifieras, varav det enabenämndes hälso- och sjukvårdens förtroende för den nyutexamineradesjuksköterskan, och det andra att leda omvårdnadsarbetet. Det sistnämndamynnade ut i tre subkategorier som benämndes förtroende för kollegor, delegeringoch samarbete samt kommunikation. Det andra huvudtemat mynnade ut i fyrakategorier; självkänsla och självförtroende, behovet av förberedelser och tidigareerfarenheter, att ta sig an ledarskapsrollen samt vikten av support.Konklusion: Majoriteten av de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevdesvårigheter med att få sina kollegor att acceptera dem som ledare avomvårdnadsarbetet. Delegering beskrevs som ett av de största hindren. Mångauppgav att de inte var beredda på att en stor del av sjuksköterskans arbete handlarom ledarskap. Det krävdes både självförtroende, tid, förtroende från andra samt engod arbetsmiljö för att få den nyutexaminerade sjuksköterskan att växa in i sin rollsom ledare av omvårdnadsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)