Kommunpolitikens roll : En kvalitativ studie av två kommuners flyktingmottagande

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Det finns en tydlig variation i antalet mottagna flyktingar bland svenska kommuner vilket ofta förklaras genom kvantitativa studier och sällan genom kvalitativa jämförelser. Denna kvalitativa fallstudie undersöker kommunal politik med hjälp av gestaltningsteorin och teorin kring avpolitisering. Detta skapar förståelse gällande skillnader i flyktingmottagandet mellan Lunds och Kristianstads kommun. Gestaltningsteorin tillämpas på lokala partiers policydokument och kommunpolitikers ställningstaganden angående flyktingmottagande. Detta ger även en föreställning om flyktingfrågans grad av politisering. Analysen resulterar i två slutsatser. För det första, det finns inget avgörande samband mellan gestaltningen av flyktingar och antalet mottagna i kommunerna. För det andra, det är möjligt att konstatera att en avpolitisering av flyktingfrågan kan påverka det faktiska flyktingmottagandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)