Hur företag kan attrahera kompetent arbetskraft genom employer branding : En fallstudie på ett svenskt energibolag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Syfte – Denna rapport syftar till att undersöka hur företag kan arbeta med employer branding för att främja skapandet av engagerade medarbetare som genom positiv staff word-of-mouth (SWOM) är villiga att sprida information om företaget som arbetsgivare samt dela med sig av sina erfarenheter till potentiella medarbetare. Metod – En litteraturstudie utfördes för att undersöka vad som redan studerats inom ämnet som därefter sammanställdes i ett teoretiskt ramverk. Det teoretiska ramverket utgjorde sedan grunden för datainsamlingen som gjordes i form av en fallstudie på ett svenskt energibolag genom semistrukturerade intervjuer på det företag som utgjorde fallet för studien. Resultat – Resultatet visar att faktorerna person-organisation fit (POF), intern kommunikation, ledarskap samt arbetstrivsel påverkar de anställdas grad av engagemang och i förlängningen vilja att sprida positiv SWOM. Detta gäller för såväl front-line-personal som back-office-anställda inom energibranschen. Samtidigt indikerar resultatet att bland dessa faktorer så var arbetstrivsel och ledarskap de viktigaste faktorerna för att anställda ska känna engagemang. Teoretiska implikationer – Resultatet tyder på att arbetstrivsel och ledarskap anses vara de viktigaste faktorerna för att skapa engagerade anställda. Vidare framkom att den interna kommunikationen blir mindre betydelsefull ifall de anställda upplever en hög person-organisation fit. Resultaten indikerar även att front-line-personal efterfrågar mer information gällande vad som lovats till kund samt information kring de olika avdelningarna i jämförelse med back-office-anställda. Eftersom back-office-anställda har exkluderats från tidigare forskning som utförts inom området utgör detta ett nytt bidrag till forskningen. Praktiska implikationer – De praktiska implikationerna är att företaget där studien utfördes har lyckats väl i arbetet med employer branding vilket leder till att de anställda agerar ambassadörer och sprider positiv SWOM om företaget till utomstående. Vidare resulterade studien i förslag på utvecklingsmöjlighet främst inom området intern kommunikation, så som ett systematiserat sätt för det interna kommunikationsflödet, men även inom ledarskap gällande målstyrning och chefernas roll som förebild. Resultaten indikerar att företag i allmänhet bör förmedla information både muntligt och skriftligt samt säkerställa att det finns en samsyn mellan chefer och medarbetare gällande ansvarsområden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)