Utvärderingsmetoder med barn som deltagare : Fungerar det?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Författare: Anna Härås; [2015]

Nyckelord: Utvärderingsmetoder;

Sammanfattning:

I denna studie har en litteraturstudie genomförts för att få information om vilka utvärderingsmetoder som har använts i samband med utvecklingen av spel med barn som deltagare och vad det finns för evidens om att metoderna fungerar. Litteraturstudien har bland annat gett information om de svårigheter som kan dyka upp under processen av att involvera barn under studier. Resultatet av litteraturstudien visar att utvärderingsmetoderna användbarhetstester, Wizard of Oz-metoden och tekniken observationsschema kan tillämpas och modifieras för att användas med barn. Den roliga verktygslådan och det här eller den där är två metoder som specifikt har skapats för att användas med barn som deltagare. Litteraturstudien har även gett upphov till tre riktlinjer på vad framtida forskarna kan tänka på under tiden som en metod ska anpassas för barn. De tre riktlinjerna heter avgränsa och specificera, barn i fokus och barns förmågor och begränsningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)