Work-Life balance i samband med arbetsmotivation : En korrelationsstudie gjord på svenskar i arbetslivet i åldern 18-67 år

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan Work-life balance och arbetsmotivation, samt medvetandegöra innebörden av begreppen. Arbetsmotivationen delades upp på inre och yttre faktorer för att studera om de enskilda komponenterna hade ett samband med Work-life balance. Det här studerades genom en enkätundersökning med 75 respondenter. Skalan som användes för work-life balance var ‘’Work-Family Conflict Scale and Family-Work Conflict Scale’’ (Netemeyer, 1996). Skalan för arbetsmotivation var ‘’ The Multidimensional Work Motivation scale’’ (Gagné et al., 2015). Studien tittade även på deltagare fördelat på arbetsledande position och ej arbetsledande position. En bivariat korrelationsanalys visade inget signifikant samband mellan arbetsmotivation och work-life balance. Däremot fanns ett samband mellan yttre motivation och work-life balance för deltagare med arbetsledande position. Yttre motivation visade även svaga samband med work-life balance uppdelat på både ej arbetsledande position och samtliga deltagare. Inre motivation visade inget samband med work-life balance. Studiens slutsats blev att det kan vara möjligt för organisationer att motivera de anställda med yttre motivationsfaktorer för att främja work-life balance.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)