“JIPPIE! Vi har idrott idag!” : Hur arbetar man i skolan för att alla elever ska känna sig inkluderade och motiverade under idrottslektionerna?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Sandra Olsson; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

 

Med dennaundersökning vill författaren ta reda på hur lärare arbetar med att inkludera och motivera alla elever till att delta med glädje på idrottslektionerna. Författaren vill därför ta reda på vad skolan kan göra för att uppmuntra eller erbjuda mer fysisk aktivitet i skolan, samt hur man kan få idrotten mer lustfylld och erbjuda ett stort utbud av aktiviteter så att alla barn och ungdomar kan hitta något som tilltalar dem. Detta kan förhoppningsvis leda till ett fysiskt aktivt liv utanför skolan.

Frågeställningarna är:

' Vilka strategier använder sig lärarna av idag för att få alla elever att känna att de är den del av gemenskapen?

' Hur mycket har eleverna själva möjlighet att påverka planeringen av idrottslektionerna?

' Ser lärarna alla individers behov, förmågor och intressen?

Undersökningen bygger på den kvantitativa metoden, då enkäter användes som insamlingsmetod. Skribenten valde den metoden för att det går snabbt att efterarbeta, då enkätsvaren kan läggas in på datorn för att analyseras vid ett senare tillfälle.Det finns dock en nackdel med att endast använda sig av den kvantitativa metoden och det är att man inte kan gå på djupet med frågeställningarna

 

Slutsatsen som författaren drar efter denna studie är att det finns forskning kring motivation och inkludering i idrottssammanhang. Motivation och inkludering får allt större utrymme i skolan och även idrottsundervisningen. Nu fick författaren endast svar från 1 idrottslärare men den läraren, tolkar författaren, har detta som en grund i sin undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)