Elevers deltagande på idrott- och hälsalektioner : En kvalitativ studie av lärare som undervisar på gymnasienivå

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Syftet med den här studien är att ta reda på vad gymnasielärare inom ämnet idrott och hälsa har för uppfattning gällande gymnasieelevers frånvaro och icke-deltagande på idrott- och hälsalektioner samt vad de tror att det kan finnas för orsaker till att elever inte alltid deltar. I studien ska det även undersökas vad lärarna har för strategier för att öka elevernas delaktighet och minska frånvaro. Utifrån syftet skapades frågeställningar för att besvara studiens syfte. Vad har lärare inom ämnet idrott och hälsa för uppfattning kring orsaker till att elever på gymnasiet inte är med och deltar på idrottslektionerna? Vad har lärare inom ämnet idrott och hälsa för uppfattning kring orsaker till att elever på gymnasiet är frånvarande från idrottslektionerna? Vilka strategier använder lärare inom ämnet idrott och hälsa på gymnasiet för att motverka frånvaro och icke-deltagande på idrottslektionerna?  Metod I studien användes ett kvalitativt tillvägagångssätt där sex intervjuer genomfördes, detta efter att ett bekvämlighets- samt snöbollsurval använts. Informanterna var lärare som arbetade på gymnasieskolor inom Stockholmsområdet och undervisade inom ämnet idrott och hälsa. Intervjuerna var semistrukturerade. Bourdieus teori användes för att analysera lärarnas uppfattning gällande elevernas frånvaro och icke-deltagande. Resultat De vanligaste orsakerna för icke-deltagande samt frånvaro visade sig bero på inre och yttre faktorer. De inre faktorerna var bristande motivation, brist på trygghet och tidigare erfarenheter. De yttre faktorerna var social omgivning och förutsättningar. Lärarnas strategier för att motverka detta var bland annat att skapa relationer med eleverna, skapa bättre förutsättningar samt utföra praktiska lösningar på problemet. Slutsats Det som undersöktes i denna studie visade sig vara ett problem på gymnasieskolorna. Lärarna arbetar aktivt med olika strategier för att motverka detta. Resultatet kan förstås utifrån elevernas upplevda habitus, kapital och vad som värderas inom idrott och hälsa som fält. Genom att uppmärksamma problemet och försöka motarbeta det kan förhoppningsvis närvaron på idrott- och hälsalektionerna öka och eleverna får en ökad chans till fysisk aktivitet och ett livslångt lärande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)