Hur avdelningschefers utövande av ledarskap påverkas av ramfaktorer såsom ekonomifaktorer, personalfrågor och samhällsaspekter: en fallstudie gjord på kirurgiska divisionen vid Skånes Universitetssjukhus, SUS

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Författaren till denna studie är sjuksköterska och har arbetat på Skånes Universitetssjukhus. Upplevelserna från denna tid ligger till grund för denna uppsats. Syftet med uppsatsen är att analysera i vilken utsträckning avdelningschefers arbete inom kirurgiska divisionen på Skånes Universitetssjukhus påverkas av ramfaktorer såsom personalfrågor, ekonomi och samhällsaspekter. Metoden som användes i studien var intervjuer som utfördes genom en semistrukturerad intervjuguide. Den metodologiska ansatsen för uppsatsen är således kvalitativ. Resultatet visar att avdelningscheferna i störst utsträckning upplever påverkan av den ekonomiska ramfaktorn då Skånes Universitetssjukhus idag har stora sparbeting. Detta får svallvågor för ramfaktorn för personalfrågor då sparbetingen resulterar i anställningsstopp för personal trots att vårdplatserna ökar. I diskussionen knyts empiri till teori där ett resonemang förs huruvida avdelningschefernas ledarskap påverkas av ramfaktorerna, hur avdelningscheferna kan utnyttja sitt ledarskap samt avdelningschefernas egen möjlighet att påverka ramfaktorerna. Fortsatt forskning bör göras på en större population då denna uppsats endast innefattas av fyra respondenter. Det kan vara av vikt att bedriva vidare studier i vilken påverkan denna situation har på sikt för såväl chefer som arbetstagare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)