Han har klätt av mig min värdighet bryter ner mig tills inget är kvar….. Historiebruk och kunskapscirkulation i den historiekulturella kommunikationskedjan kring Ester Jönsdotter under 300 år

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka Ester Jönsdotter som en historisk kulturell symbol. Frågorna är vilka uppfattningar som skapades om Ester under hennes tid, hur dessa uppfattningar har använts i olika historiekulturella kontexter och hur uppfattningarna om Ester cirkulerat i den historiekulturella kommunikationskedjan. Det teoretiska ramverket i denna studie är en kombination av det historiekulturella- och det kunskapshistoriska fältet. Forskningen bygger på historikern Klas-Göran Karlssons definition av historiekultur, historiebruk och historiekulturella kommunikationskedjor. Jag utgår från Simone Lässig och hennes definition av kunskapshistoria som social och kulturell historia som berör alla områden i mänskligt liv samt hennes analytiska resonemang där kunskap studeras som ett historiskt fenomen. Jag tar också inspiration från Johan Östling och David Larsson Heidenblads definition av kunskapshistoria och förståelse av begreppet cirkulation. Analysmetoden närläsning används för att få en förståelse för samtida texter och för att skapa en grund för de andra analysmetoderna. För att undersöka vilka föreställningar om Ester som skapades i samtida texter och för att undersöka historiebruket av dessa uppfattningar i kommunikationkedjans texter görs en innehållsanalys. Cirkulationsanalys används för att undersöka hur samtida texter och föreställningar om Ester har använts över tid och för att undersöka potentiella förändringar i dessa föreställningar när de cirkulerat mellan olika historiska kulturer. Resultaten visar tydligt att de föreställningar som skapades om Ester i samtida texter utgör en viktig del av historiebruket och hur minnet av Ester framställs i den historiekulturella kommunikationskedjan. Slutsatsen av studien indikerar att Esther har varit värdefull att bevara eftersom hon har symboliserat något för någon. Ester Jönsdotter har blivit en historiekulturell symbol eftersom föreställningarna om henne har varit anpassningsbara och användbara olika tider och i olika kulturella kontexter. Nyckelord: Historiekultur, Historiebruk, Historiekulturell Kommunikationskedja Historiekulturell symbol, Kunskapshistoria och Kunskapscirkulation

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)