Sjuksköterskors upplevelse av personcentrerad rond

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Personcentrerad vård ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning och gör attpatienten blir mer delaktig, vilket ökar vårdkvalitén. Patienter med akut sjukdom har ettbehov av att bli lyssnad på, och därmed är en god kommunikation viktig. Då ronden är denplats där läkare och sjuksköterskor tillsammans träffar patienten är det viktigt attkommunikationen fungerar, så att patienten kan ta till sig information och känna sig delaktig.Gamla hierarkiska strukturer står i vägen för personcentrerad vård, där läkaren är överordnadsjuksköterska och patient. Personcentrerad rond är ett sätt att göra patienten mer delaktig i sinegen vård, genom ökad integritet och samtal i enrum där alla sitter i samma höjd. Samtidigtförbättras den interprofessionella relationen mellan sjuksköterska och läkare. Det finns idaglite forskning om hur sjuksköterskan upplever det att arbeta med personcentrerad rond.Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskors upplevelse avpersoncentrerad rond. Metod: Studien har en kvalitativ ansats där semistruktureradeintervjuer har tillämpats för att intervjua sex sjuksköterskor på en kirurgiskakutvårdsavdelning. Resultat: Intervjuerna resulterade i två kategorier patienten i fokus ochatt arbeta i team, som bygger på vardera fyra subkategorier. Sjuksköterskors upplevelser äratt patientens integritet bevaras, samtidigt som patienten känner sig mer delaktig och att detblir ett mer jämlikt samtal. Samarbetet med läkaren upplevs som positivt ochkommunikationen blir bättre. Dock skulle stressen för sjuksköterskan minska om läkarnavar mer välinformerade om hur personcentrerad rond fungerar. Slutsats: Personcentreradrond ökar patientens delaktighet och integritet. Jämlikheten och det interprofessionellasamarbetet förbättras genom teamarbete och partnerskap med patienten. Personcentrerad rondkan öka möjligheten att prata om omvårdnadsbehov, vilket kan höja omvårdnadsstatusen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)