Byggnadsinformationsmodellering (BIM) för Byggprojektledning : Ett Kommunikation & Samarbetsverktyg

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: Nya möjligheter inom kommunikation och samarbete är en stor drivkraft gällande utvecklingen av digitala verktyg inom byggbranschen. I dagens byggprojekt har byggherrens projektledare en kritisk roll för att projekt ska genomföras framgångsrikt, och inom denna roll är kommunikation och samarbete två centrala delar. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur projektledarens roll på beställarsidan kan effektiviseras med stöd av det digitala verktyget BIM. Fokus har legat på att undersöka hur kommunikation och samarbete mellan projektledaren och andra aktörer inom branschen kan främjas med hjälp av BIM. Detta gjordes genom att besvara följande tre frågeställningar. Hur ser rollen ut för projektledare som representerar en byggherre i dagsläget? Vilka möjligheter medför BIM till en projektledarens arbete och hur påverkar detta kommunikationen och samarbetet med de övriga aktörerna? Vilka hinder och utmaningar finns kring implementeringen av BIM i projektledarens dagliga arbete? Följande examensarbete har genomförts i samarbete med AB Stångåstaden. Semistrukturerade intervjuer kring projektledarens roll har genomförts med projektledare från Stångåstaden och NCC. Ytterligare intervjuer kring BIM har genomförts med olika respondenter med särskild erfarenhet inom BIM. Intervjustudien har kombinerats med en litteraturstudie och deltagande observationer av projektledarrollen på AB Stångåstaden. Resultatet från det genomförda examensarbetet visade att projektledarrollen på beställarsidan är en bred roll med många olika arbetsuppgifter där ledarskap, kommunikation och samarbete står i centrum. Detta visade sig tydligt i intervjustudien och de deltagande observationerna där respondenterna påpekade att deras roll innebär att samordna hela byggprocessen, från tidigt skede till slutförande av projekt, för att säkerställa att byggherren får det som har beställts.  Det genomförda examensarbetet presenterade tre möjligheter med BIM kopplat till kommunikation och samarbete för en projektledare. Den första möjligheten som intervjustudien presenterade var att BIM fungerar som ett bra analysverktyg inom ett projektteam. Projektledarna betonade vikten av att samtliga projektmedlemmar ska kunna relatera till den verkliga byggnaden redan i planeringsskedet för att teamet tillsammans ska kunna ta viktiga beslut längs byggprocessen. Enligt de BIM erfarna möjliggör BIM för just detta med hjälp av 3D visualiseringar och renderingar. Den andra möjligheten som resultatet från intervjustudien presenterade var att BIM möjliggör för en integrerad, strukturerad och effektivare informationshanteringsprocess. Enligt de BIM erfarna sker detta med hjälp av en BIM kravspecifikation vars syfte är att styra upp ett projekt så att informationsflödet blir så effektivt som möjligt. BIM möjliggör dessutom för en integrerad arbetsmiljö med en gemensam informationskälla, som innebär att samtliga projektmedlemmar söker sig till samma ställe för information. Enligt båda respondentgrupperna främjar detta kommunikationen och samarbetet inom projektteamet då projektledaren säkerställer att samtliga parter arbetar med det senaste underlaget, och därmed undviker vanliga missförstånd och tvister som är kopplat till informationshanteringen i ett projekt. Enligt resultatet från intervjuerna var både projektledarnas och de BIM erfarnas uppfattning, genom tidigare erfarenheter, att de två ovannämnda möjligheterna inom kommunikation och samarbete vidare resulterar i en tredje möjlighet i form av ökad kvalitet i de byggnader som projektledaren levererar till byggherren. Trots de potentiella möjligheter som studien presenterade gällande BIM, visade även det genomförda examensarbete att det existerar två stora hinder och utmaningar med implementeringen av BIM. Det första hindret var kopplat till den tekniska aspekten av BIM, främst problematiken kring programvaror och delad information mellan de olika programvarorna. Det andra hindret var kopplat till individernas personliga inställning, främst byggbranschens konservativa inställning och motvilja att förändra ens arbetssätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)