Läromedel i modersmål arabiska ur lärarperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Maha Walid Rasheed Madi; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med den studie är att undersöka vilket läromedel lärarna använder för att uppnå de mål som står i Skolverkets läroplan, till exempel utveckling i läs- och skrivförmågan hos eleverna i modersmålsundervisning på arabiska. Jag vill också undersöka hur lärarna upplever tillgängligheten till det skriftliga samt digitala läromedlet. Jag vill även undersöka de brister som modersmålslärare i arabiska möter vid användandet av importerade läromedel från ursprungsländer. Hur ser modersmålslärare i arabiska att ett bra läromedel ska vara för att svara mot kursplanen för modersmål samt anpassas efter elevernas behov och nivå? Jag valde att utföra en kvalitativ studie med sex modersmålslärare i arabiska i en kommun för att få bredare och eventuellt varierande resultat. Min studie grundades i ett sociokulturellt perspektiv som utgår från att eleverna utvecklas inom ramen av samspel med andra människor, fysiska och intellektuella språkliga redskap. Läromedel är ett av de språkliga redskap som hjälper eleverna att utvecklas. Jag har i mitt resultat kommit fram till att läromedel i modersmål i arabiska har blivit lättare att få tag i, detta är vad medverkande lärare uppger, lärarna använder både skriftliga och digitala läromedel, men de flesta lärare använder digitala läromedel eftersom tillgängligheten för dessa läromedel är betydligt större. Dessutom är uppmärksamheten bland eleverna betydligt bättre när de digitala läromedlen används. De flesta intervjuade lärarna anser att de läromedel som används hjälper dem att nå de mål som stämmer överens med Skolverkets läroplan, däremot finns vissa lärare som ser läromedel som en utmaning men har en positiv inställning till dem. Nyckelord: Arabiska språk, läromedel, modersmål

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)