Personalvetarrollen i rörelse - mot vilka mål? En kvalitativ studie av personalvetares rollkonstruktion och professionssträvanden

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Mot bakgrund av personalvetarrollens föränderliga tillvaro och divergerade professionssträvanden samt med grund i en tidigare genomförd pilotstudie, föddes syftet att; söka förståelse för personalvetares rollkonstruktion i samspel med andra aktörer samt konsekvenserna av denna för personalvetarrollens utveckling i ett större perspektiv. Med utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv inom en tolkande tradition med induktiv ansats, genomfördes en kvalitativ studie av yrkesaktiva personalvetare inom såväl offentlig som privat sektor. I det empiriska materialet identifierades fyra stringenta riktningar utifrån hur man konstruerar sin roll respektive synen på framtiden i ett större perspektiv. Dessa kom att forma det analysverktyg som genomgående i studien har utgjort en förklaringsmodell. För att förstå nyanseringarna i det empiriska materialet sammanfördes dimensionerna anpassning respektive utveckling samt avgränsad mot andra respektive integrerad med andra. I syfte att omsätta riktningarna i praktiska termer tolkades dessa vidare utifrån teorier om kompetent handlande och professionssträvanden, vilka konstaterades riktas mot olika mål beroende av förhållandet till dimensionerna. Därmed kan studien sägas bidra på två plan; teoretiskt dels genom att fylla glapp av kvalitativ forskning som eftersöks och dels i form av förklaringsmodellen; praktiskt genom ett resonemang om vad som i framtiden för skrået är önskvärt. För vidare forskning föreslås en deduktiv studie av det föreliggande bidraget mot en större målgrupp och därigenom undersöka dess applicerbarhet i ett vidare sammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)