Stadsliv vid vatten : ett gestaltningsförslag över Söder Mälarstrands kajpromenad

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Stockholm är en stad vid vattnet och strandkanterna är betydande för stadens identitet. Sedan bilismens expansion i Stockholm har strandkanterna förändrats till trafikleder och parkeringsplatser som fragmenterar staden. Trafiken har bidragit till att innerstadens strandkanter är svårtillgängliga och att det offentliga rummet vid vattnet saknar ett varierat stadsliv. Stadens långa strandpromenader har blivit osammanhängande och svårorienterade intill anslutande trafiknoder. Samtidigt ökar Stockholms stads folkmängd kraftigt, enligt prognoserna passerar befolkningsmängden en miljon invånare innan år 2020. Det ställer krav på att fler bostäder byggs, nya bostadsmiljöer som förväntas att anläggas på eller i anslutning till grönområden eller andra offentliga rum i staden. Syftet är att ta reda på hur staden kan utveckla fler offentliga rum samtidig som fler bostäder väntas byggas. Arbetet utgår och behandlar även sociala värden som tillgänglighet och en förbättrad utveckling av stadsliv och levande strandkanter, fokus ligger på fotgängare och cyklister. Arbetet är ett gestaltningsförslag på hur Stockholm kan utveckla strandkanterna till sammanhängande, tillgängliga och attraktiva stadsmiljöer som erbjuder ett varierat stadsliv vid vattnet. Förslaget bemöter befolkningsökningen i staden samtidigt som fler offentliga stadsrum möjliggörs vid strandkanterna. Platsen för gestaltningsförslaget är kajpromenaden längs Söder Mälarstrand som är ett centralt beläget kajområde. Söder Mälarstrands är intressant och representativt eftersom dess karaktär relaterar till andra kajer i Stockholms innerstad, strandkanter som präglas av trafikleder och parkeringar idag. Inventering- och analysarbetet utgick från egna upplevelser och observationer på platsen, litteratur, kommunala och nationella styrdokument samt ett undersökande skissarbete. Resultatet av analysdelen blev en vision med programpunkter till gestaltningsförslaget. Punkterna berör utveckling och omfördelning av trafik, nya boendeformer, noder och målpunkter som främjar ett varierat stadsliv, samt närhet till och en ökad upplevelse av stadsgrönska. Förslaget visar att med relativt små medel kan en omfördelning av ytor och funktioner på kajerna skapa attraktiva stadsrum med levande stadsliv, samtidigt som fler boendemiljöer möjliggörs. Förslaget visar även alternativa boendeformer på vattnet och i anslutning till vattnet. Stockholms expansion kräver en utveckling där nya boendeformer tillåts, samt att en dynamisk förändring av staden gör att olika funktioner som exempelvis bilismen korrigeras och ger plats åt andra funktioner som samtiden kräver.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)