Medical Emergency Triage and Treatment System: Ett stöd för ambulanssjuksköterskan i sin bedömning av patienter

Detta är en Magister-uppsats från Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Sedan år 2005 har personal vid Sahlgrenska universitetssjukhuset utvecklat ett triage system utifrån Manchester triage system till det svenska Medical Emergency Triage and Treatment System (METTS). Syftet med denna studie var att undersöka om METTS är ett stöd för ambulanssjuksköterskor/sjuksköterskor i deras bedömning av patienter. En kvantitativ design har valts genom att samla in enkäter från två olika län i Sverige. Insamlad data sammanställdes via statistikprogrammet Statistical Packagefor Social Sciences (SPSS) version 20.0 och analyserades i deskriptiv och analytisk statistik. I resultatet framkom det att METTS var ett system som hjälpte sjuksköterskorna i ambulansen i sin bedömning av patienter prehospitalt. Utbildningsnivå hade en inverkan på hur sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor kände att METTS gav dem en tryggare bedömning av patienter prehospitalt. Resultatet visade även att METTS ansågs vara patientsäkert då det användes både prehospitalt som hospitalt. Flera av deltagarna framhävde styrkor i att använda METTS, det var enligt deltagarna ett patient säkert system, då både akutmottagningens personal och ambulanspersonalen använde sig av samma journal. Deltagarna svarade att de tack vare METTS blev påminda om att kontrollera saker som annars lätt blivit bortglömda. Resultat i utförd studie visar att ålder eller år som sjuksköterska inte påverkade bedömningen av patienten men att det fanns en signifikant skillnad (p<0.017) mellan specialistutbildade sjuksköterskor och grundutbildade om METTS gav en säkrare bedömning av patienten till skillnad från inget prioriteringsstöd. Slutsats är att fler studier som utvärderar och analyserar effekter av METTS som instrument och effektivitet i olika stadier i vårdkedjan är att önska. Dessutom behövs studier som undersöker om METTS som instrument styr patienter till rätt vårdnivå redan från den prehospitala sjukvården, primärvård och specialistsjukvård och samtidigt ser de unika behoven hos varje patient.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)