Framtagning av standardiserad metod för kunskapsåterföring:
för avdelning 9931

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå/Arbetsvetenskap

Sammanfattning: Volvo Aero är ett av sex företag inom Volvo Group. Alla anställda inom Volvo
Group och i och med det alla på Volvo Aero medverkar i det strukturerade
verksamhetsutvecklingsarbetet, VU. Arbetet sker i grupper för att uppfylla
syftet att ”förbättra och utveckla verksamheten så att vi når våra egna
”ribbor” och de huvudmål vi enats om på medarbetarseminarierna”. Central
produktionstekniks strategiska fokus är ”Effektiva standardiserade arbetssätt
och metoder” och utgör målsättning för avdelningens VU-arbete. För VU-gruppen
Produktionssystem & projekt ansågs ett mål vara att ta fram en standardiserad
arbetsmetod för kunskapsåterföring. Arbetet ansågs dock för tidskrävande för
ett verksamhetsutvecklingsarbete och formulerades istället till detta
examensarbete. Syftet har varit att kartlägga, analysera och ta fram underlag
för hur kunskap och erfarenheter ska återföras på avdelning 9931,
Produktionsutveckling.

Inledningsvis undersöktes verksamhetens nuläge genom att intervjua personal
på 9931 och därefter analysera det utifrån relevant teori. De problemområden
som identifierades var brister i utnyttjande av erfarenheter från tidigare
arbeten, brister i tillvaratagande av investerad kunskap, krav på stort
personligt nätverk, bristande dokumenthantering, ostrukturerade rutiner vid
överlämning, otydliga krav från ledningsfunktioner samt bristande
kommunikationsvägar.

För att förbättra 9931s arbete presenterar detta examensarbete
kravspecifikationer för användandet av ”lessons learned”,
kommunikationsverktygen hemsida och möten, dokumentation av kurser och resor
samt krav för innehållet i en kompetensdatabas. För att effektivisera arbetet
med ”lessons learned” och dokumentation av kurser och resor har även mallar
tagits fram.

9931 rekommenderas att bearbeta resultaten och driva arbetet vidare för
framtida implementering. I ett första skede bör fokus ligga på att utveckla
rutiner och verktyg för användandet av hemsida, effektiva möten samt
dokumentation utifrån de krav som examensarbetet presenterar. När
kommunikation och rutiner för dokumentation förbättrats kan framtagna mallar
inom dessa områden lättare spridas. För att förenkla arbetet med att hitta
kunskap vid rätt tid utan att helt förlita sig på sitt kontaktnät bör Volvo
Aero utveckla en kompetensdatabas. Initialt kan kraven för databasen
utnyttjas för att strukturera processen vid insamling av relevant information
för presentation av personal på 9931s hemsida.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)