Personers upplevelse av stigmatisering vid lungcancer – en litteraturstudie : People’s experience of stigma in lung cancer – a literature study

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

Författare: Emma Hortlund; Caroline Vesterberg; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige och ca 90 procent av all lungcancer orsakas av tobaksrökning. Förutom besvärande symtom och dålig prognos får de som drabbas även utstå stigmatisering från omgivningen till följd av det starka sambandet mellan rökning och lungcancer. Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelse av stigmatisering vid lungcancer. Analysen genomfördes med kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats och baserades på 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativt innehåll. Analysen resulterade i tre slutkategorier: att känna sig stämplad, orättvist behandlad och bemött med fördomar; att nära relationer påverkas; att drabbas av en sjukdom som anses vara självorsakad. Resultatet visade att lungcancer är en högt stigmatiserad sjukdom och personer som lever med diagnosen får utstå stigmatisering från alla delar av samhället. Detta leder ofta till känslor av skam och skuld som i sin tur påverkar viljan att söka vård. Slutsatsen är att lungcancerbör uppmärksammas genom bättre information, utbildning, offentligt stöd och bidrag i syfte att minska den stigmatisering som omger sjukdomen. Det är också viktigt att främja god kommunikation mellan vårdpersonal och desom drabbats av lungcancer för att kunna motivera till rökstopp och följsamhet till behandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)