RYTMISK INSMÖRJNING ENLIGT WEGMAN/HAUSCHKA – en intervjustudie om patienters upplevelser av beröringsterapi i öppenvård

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka (RI) är en beröringsterapi inom antroposofisk vård. RI utförs av sjuksköterskor inom landstingsfinansierad integrativ vård. Patienter får RI i primärvård, öppenvård och slutenvård. Det centrala i den antroposofiska synen på kropp, hälsa och lidande överrensstämmer i stor utsträckning med den vårdvetenskapliga livsvärldsteorin. Syfte: Att belysa hur patienter som fått eller får RI i öppenvård upplevt att behandlingen har påverkat dem. Metod: Kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) baserad på semistrukturerade intervjuer med fem patienter.   Resultat: Patienter som fått RI i öppenvård upplevde att deras hälsa förbättrades kroppsligt, själsligt och andligt. Kroppsligt lidande som smärta, nedsatt lungfunktion, tarmbesvär och sömnsvårigheter förbättrades. Själsligt och existentiellt lidande minskade i form av förbättrade kognitiva funktioner och ökad möjlighet att känna avslappning, avgränsning, mening, hopp, bekräftelse, trygghet samt livskraft. Slutsats: I denna studie på patienter i öppenvård liksom i tidigare studier på patienter i slutenvård upplevs RI kunna stärka hälsan kroppsligt, själsligt och existentiellt. RI är en vårdaktivitet där patienten bemöts utifrån ett helhetsperspektiv och vårdvetenskaplig teori omsätts i praktik. Större, jämförande studier med till exempel kontrollgrupp utan behandling eller med läkemedelsbehandling eller samtalsterapi liksom studier över tid är nödvändigt innan RI kan integreras i större utsträckning inom dagens hälso- och sjukvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)