Från Andrew Lloyd Webber till Rocky Balboa : Intertextualitet i Håkan Hellströms texter

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Håkan Hellström är en av Sveriges största artister och mest prisbelönade låttextförfattare. Syftet med studien är att undersöka hur Hellström använder intertextualitet i sitt textförfattande samt vilka effekter som uppnås. Metoden är en beprövad språkvetenskaplig textanalysmetod, med stöd i tidigare forskning, kallad textsamspel. Materialet för studien utgörs av sex av Hellströms studioalbum – de tre första och de, till dags dato, tre senaste. Resultatet visar vilka typer av intertexter som förekommer, där de flesta är implicita sådana. Slutsatsen visar att åtskilliga röster förekommer intertextuellt i Hellströms texter, och vidare att dessa skapar en komplexitet, tillika ”ekon”, genom den intertextuella dialogen med, bland annat, andra artister. Dessa textförfattare och deras alster ”färgar av sig” intertextuellt, inte minst genom Hellströms sätt att skapa låtar utifrån kärnfulla intertexter, exempelvis genom att bygga låtar kring redan existerande titlar (dock av Hellström översatta), och hela ”lapptäcken” av sådana. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)