Krishantering och Ledarskap i en kris : Transportföretag under covid-19

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

Författare: Robert Korpics; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie var att undersöka ledare inom transportbranschens krisplanering samt kris implementering vid Covid-19. Uppsatsen ämnade också att undersöka vilken betydelse ledarskapsstilar och kommunikation har för en krishantering för att kunna se om ledarskapsstilar påverkar krishanteringen. Empirin i studien bestod av fem intervjuer från olika transportföretag. Jag använde mig av en kvalitativ intervjustudie som sedan tematiseras utifrån tre teman: Låt mig visa vägen, lugnet före stormen, kriget med den osynliga fienden. För att få en mer grundläggande förståelse kring krisplanering, krishantering, ledarskapsstilar och kommunikation har jag även använt mig av vetenskapliga artiklar och litteratur inom ämnesområdet.   Mitt resultat beskriver hur företagen har arbetet innan, under och efter krisen i enlighet med crisis management, men även hur de olika ledarskapsstilarna påverkar utfallen vid en kris. Genom att analysera de fem företagens olika ledarskapsstilar och koppla samman dem med deras utfall i den pågående krisen, fann jag ett mönster i att olika ledarskapsstilar är mer kompatibla för krishantering än andra. Resultaten visar även att krisplanering inte alltid stämmer över med den aktuella krishanteringen och att företag med en god kommunikation inte nödvändigtvis behöver en krisplanering för att klara av en kris. Denna upplevelse om att en krisplanering inte behövs beror delvis på att de små företagen inom studien klarar sig igenom krisen Covid-19 utan en aktuell krisplanering eller krisförberedelse men använder en god kommunikation som krishantering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)