Optimering av produktionslina på tillverkande enhet i Sverige

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Sammanfattning: Denna studies syfte är att leverera ett förslag på hur ett tillverkande företag i Sverige kan öka sin kapacitet, sitt genomflöde och flexibilitet i en manuell produktionslina. Produktionsgolvet är trångt för de anställda på grund av stora lagernivåer intill produktionslinan. Det finns fem arbetsstationer, tre flaskhalsar i produktionen och antalet PIA (Produkter I Arbete) är högt. Studien genomför mätningar för att kartlägga nuläget, hur den aktuella layouten och prestandan ser ut. För att mäta nuläget samlar studien in data genom observationer, en processpromenad, informella intervjuer och genomför egna mätningar. Datainsamlingen analyseras med hjälp av teorier och metoder från Lean, TOC (Theory of Constrains), linjebalansering och produktionsledning. Studien använder sig av 5s som angreppssätt för att systematiskt uppnå genomgående renhet av arbetsplatsen och en standardisering av påfyllnads- och prognostiseringsprocessen. Studien finner att för att öka produktionslinans kapacitet kan bemanningen på produktionslinan ökas, med detta som utgångspungspunkt föreslås en ny layout som tillåter två extra anställda att arbeta på produktionslinan. Detta uppnås genom att dela upp nuvarande delmoment i produktionslinan och skapa två extra stationer. Detta ändrar antalet arbetsstationer från fem till sju och tillåter två extra anställda att arbeta i produktionslinan. Detta eliminerar också två mindre flaskhalsar i produktions flödet. Vidare innefattar förslaget en ny rutin för påfyllnad- och prognostiseringsprocessen som bestämmer hur många artiklar som ska lagerföras vid produktionslinan. Till sist föreslås att den nu enda flaskhalsen ska styra takten, vilket gör processen till ett dragande system styrt av efterfråga istället för ett styrt av generell tillgång. Detta innefattar också att produktionslinan ska börja tillverka ett säkerhetslager med färdiga produkter, detta säkerhetslager ska bytas ut kontinuerligt för att hindra produkterna passerar utgångsdatum. Resterande majoritet av produktionen ska endast ske mot kundorder istället för mot ett lager. För att implementera förslaget bör organisationen utbilda sig och dess anställda i teorierna studien använder sig av. Både ledning och anställda i produktionslinan måste förstå teorierna och varför de används för att implementeringen ska lyckas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)