Pedagogers förutsättningar för att skapa delaktighet i skolan för elever med funktionshinder : C-uppsats inom specialpedagogiskt område

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

Sammanfattning:

Delaktighet anser vi är ett viktigt begrepp för att kunna skapa bra förutsättningar för jämlikhet

och inflytande för elever med funktionshinder inom skolan. Hur delaktighet kan skapas för

dessa elever påverkas av samspelet med andra och av miljön i omgivningen. Att vara delaktig

är att vara respekterad i sin omgivning och detta kan höja självkänslan. Detta kan i sin tur

skapa en positiv utveckling för dessa elever, som gör att det är de som individer och inte

funktionshindret i sig som är det huvudsakliga.

Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger i skolans verksamhet uppfattar att de

kan skapa förutsättningar för delaktighet för elever med funktionshinder utifrån vad

Läroplanen 94 skriver om delaktighet och hur delaktigheten fungerar för dessa elever i

jämförelse med elever utan funktionshinder. De metoder vi har använt är intervju och

observation, där observationerna ska ses som ett komplement till intervjuerna. Vårt resultat är

att pedagogerna upplever att de har möjlighet att skapa förutsättningar för delaktighet i

skolans verksamhet för elever med funktionshinder. Verktyg för dem till detta är vilja till

samarbete i arbetslaget, egen erfarenhet och utbildning och att anpassa undervisningen. De

tror dock att förutsättningarna skulle kunna vara bättre med rätt stöd i verksamheten som till

exempel mindre elevgrupper och fler pedagoger. I jämförelse med elever utan funktionshinder

anser de att elever med funktionshinder har samma möjlighet till inflytande i verksamheten.

Funktionshindret i sig kan dock göra att de syns och uppmärksammas mer av pedagogerna. I

våra observationer upplevde vi att elever med funktionshinder var mer delaktiga i sitt samspel

i vuxenstyrda aktiviteter än i fri lek och vi tror därför att det i fri lek kan behövas mer stöd av

pedagogerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)