Dragkampen om trygghet- En fallstudie av Kroksbäck

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Syfte: Att på en övergripande nivå analysera potentiella konflikter som kan uppstå när aktörer arbetar med trygghetslösningar på skilda sätt i ett bostadsområde. Metod: Studien är genomförd med hjälp av en kvalitativ metod med intervjuer och har en grund i en fallstudie av Kroksbäck. Teori: Det finns skilda synsätt och metoder för att arbeta mot en ökad trygghet i ett bostadsområde. Arbetet kan ske både via en fysisk utformning för att avskilja sig från offentliga rum samt via sociala insatser genom exempelvis satsningar på mötesplatser för att få en ökad rörelse av människor i området. Empiri: MKB arbetar med att öppna upp sitt bostadsområde för att öka den upplevda tryggheten och motverka den sociala grundproblematiken som finns i området. Brf Kroksbäck har istället valt att avgränsa sig med en fysisk barriär mot den offentliga miljön, för att förhindra obehörigas vistelse på föreningens område. Ett förslag på en fysisk förändring av Kroksbäck har lagts fram av Malmö stad. Analys: Resultatet i studien visar att det finns ett starkt samband mellan den fysiska utformningen av Kroksbäck och otrygghet i området. Slutsatser Eftersom aktörerna arbetar med skilda trygghetslösningar och drar åt varsitt håll, skapas en dragkamp om tryggheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)