Barn och ungdomars psykiska hälsa i skolan : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Kandidatuppsatsen är en kvalitativ studie. Den psykiska ohälsan har ökat bland barn och ungdomar idag, även kraven i skolan och i samhället har ökat. Sociala medier och barns ökande skärmtid har också en negativ inverkan på barn och ungdomars psykiska mående. Syftet till föreliggande studie var att få en djupare insikt i hur skolan arbetar för att främja den psykiska hälsan, samt få höra lärarnas och kuratorernas syn på elevernas psykiska välmående beskrivas med egna ord. Vad var skolpersonalens upplevelse av barn och ungdomars psykiska hälsa och hur skolan arbetar med det på ett förebyggand sätt. I studien intervjuades åtta informanter bestående av lärare och kuratorer som arbetar på två skolor i norra Mellansverige och två skolor i södra Sverige. Resultatet utgjordes av fem teman, Höga krav, Sociala medier, Att bli bedömd, Skolmiljöns påverkan och psyksik hälsa hos unga. Fynden stämmer överens med tidigare forskning om att den psykiska ohälsan ökat bland barn och ungdomar. Slutsatsen är att det behöver göras förändringar i skolan för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)