OraStripdx : ett tioldetektionstest vid parodontal sjukdom

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Den vanligaste sjukdomen hos hund som ses på klinik är parodontal sjukdom, cirka 85 % av hundar över tre år är drabbade. Ett tidigt stadium av parodontal sjukdom, gingivit, kan oftast reverseras med hjälp av tandborstning och korrekt tandvård. Trots detta är det färre än 4 % av hundägare i Sverige som borstar tänderna på sin hund dagligen. Många hundägare upplever att hunden blir stressad och svårhanterlig vid tandborstningen och därför undviks detta. I denna studie undersöktes halten tiol i munhålan med hjälp av OraStripdx. Mängden tiol är direkt korrelerad till graden av parodontal sjukdom. OraStripdx kan fungera som ett hjälpmedel för att detektera parodontala sjukdomar. I studien ingick 22 hundar vars tänder borstades en gång per dag under 14 dagar. Vid fyra tillfällen, innan behandling (dag 1), efter en vecka (dag 7), efter sista behandling (dag 14) och 2 veckor efter avslutad behandling (dag 29) utförde en legitimerad veterinär som är doktorand i odontologi en bedömning av munhälsan. I bedömningen ingick kontroll av mängden plack, tandsten och gingivastatus samt en mätning av tiolhalten med OraStripdx. Alla ingående bedömningar av munhälsan poängsattes utifrån skalor. OraStripdx har en sex-gradig skala. Plack, tandsten och gingiva har en fyra-gradig skala. Tiolhalten för dag 14 var signifikant lägre än dag 1 (p=0,00009). Dag 1 var medelvärdet för tiolhalt 2,0, dag 14 var medelvärdet 1,1 och dag 29 hade medelvärdet ökat till 2,81. Vid första bedömningen dag 1 hade alla hundar plack. Vid bedömningen dag 14 var det ingen hund som hade plack. Gingivaindex för dag 14 var signifikant lägre än dag 1 (p=0,0009). Vid dag 29 hade samtliga hundar förutom en återfått plack. Hundarnas stressnivå bedömdes också i samband med tandborstning utifrån en sex-gradig skala (FAS, Fear, Anxiety, Stress). Hundarnas bedömda stressnivå gick ner under studiens två veckor och var signifikant lägre i samband med sista tandborstningen jämfört med första (p=0,0009). Denna studie indikerar att OraStripdx kan användas för att utvärdera tandborstning. OraStripdx kan ge en indikation åt vilket håll munhälsovården är på väg för hunden. OraStripdx kan indikera om tandborstningen behöver förbättras antingen i frekvens eller kvalité på utförandet. Tandborstning ger en positiv effekt på munhälsan redan efter sju dagars tandborstning. I studien framgår det att det tar mindre än två veckor att vänja undervisningshundarna vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) vid tandborstning. Dessa resultat kan användas av djurhälsopersonal för att motivera djurägare att borsta tänderna på sin hund.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)