Fler nyanser av grönt och blått : hur hållbar dagvattenhantering kan rymmas i Malmös täta stadsväv

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Den 31 augusti 2014 drabbades Malmö av ett kraftigt skyfall som orsaka de översvämningar på flera håll runt om i staden. Översvämningarna resulterade i skador på infrastruktur och bebyggelse men också i minskad framkomlighet i trafiken. I arbetet undersöks möjligheter till hur större mängder regnvatten kan hanteras i urban miljö med utgångspunkt i att minska risken för översvämningar. Målet är att göra ett förslag där praktiska exempel ges på hur hållbar dagvattenhantering kan utformas utifrån olika regnmängder i ett översvämningsdrabbat område i Malmö. Syftet med arbetet är primärt att få en större förståelse för landskapsarkitektens roll i arbetet med att klimatanpassa städerna. Syftet är också att få en större förståelse för problematiken orsakad av kraftiga regn, samt varför städer ofta har en begränsad kapacitet att omhänderta större regnmängder i befintlig miljö. I arbetet redovisas hur urbaniseringen har bidragit till att de flesta samhällen idag är beroende av ett ledningssystem för att föra bort vatten ifrån städerna. Detta ledningssystem kan vid kraftiga regntillfällen blir överbelastat med konsekvenser som marköversvämningar, källaröversvämningar och utsläpp av förorenat vatten till städernas recipienter som följd. Detta, i kombination med en ökad mängd hårdgjord yta och en minskad möjlighet för städerna att på ett naturligt sätt dränera och infiltrera regnvatten i marken, innebär stora utmaningar för den urbana miljön vid händelser av kraftiga regn. Med ett förändrat klimat kommer problemen troligtvis att bli än mer omfattande i framtiden. Med hjälp av fallstudie, litteraturstudier, dokumentstudier, testande och praktiskt skissande undersöks innebörden av hållbar dagvattenhantering samt hur en sådan kan bidra till en större kapacitet för staden att hantera kraftiga regn och samtidigt också bli en resurs för människor och grönstruktur. Arbetet har resulterat i gestaltningsförslag på tre platser i området Södra Sofielund i Malmö och ger exempel på hur stora och små hållbara dagvattenlösningar kan integreras i den täta staden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)