Patienters upplevelse av att leva med trycksår : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Författare: Madelene Axberg; Cecilia Olsson; [2017]

Nyckelord: Trycksår; upplevelse; livskvalitet;

Sammanfattning: ABSTRAKT Titel: Patienters upplevelse av att leva med trycksår. Bakgrund: Trycksår är en skada som uppkommer i den underliggande vävnaden eller i huden. Ett trycksår kan vara en indikation på ett bristfälligt tillvägagångssätt vid bedömning, att patienten är inaktiv eller sängliggande. Trycksår delas in i fyra stadier och kan snabbt utvecklas till högre grad om inte rätt behandling sätts in i tid.  Syfte: Syftet var att studera patienters upplevelser av att leva med trycksår. Metod: En litteraturstudie genomfördes vars resultat av åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar granskades, analyserades och slutligen sammanställdes. Detta genomfördes med inspiration av metaanalys. Resultat: Trycksår påverkade patienternas livskvalité där smärta var ett återkommande problem. Detta behandlandes ofta med analgetika, vilket sällan hade någon effekt. Patienterna påverkades fysiska, psykiska och socialt. Sjuksköterskornas roll och hur de informerade var avgörande för hur en patient uppfattade vad trycksår var. Konklusion: Trycksår kan förebyggas och förhindras med rätt insatta åtgärder. En rodnad på huden kan vara början på något smärtsamt. Lyssna på patienten, behandla och utvärdera åtgärder. Ingen ska behöva drabbas av den smärta och den förändrade livskvalitén som patienterna upplevde. Nyckelord: Trycksår, upplevelse, livskvalitet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)