Bakomliggande orsaker till uppdelning i intern- och externredovisning : - En studie av tre K3-företag i tillverkningsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Redovisning används för att på ett smidigt sätt kommunicera ut ekonomisk information till företagets olika intressenter, såsom aktieägare, potentiella investerare, chefer, anställda, långivare och stat. Den grundar sig i att företagets olika intressenter, som kan delas in i interna och externa, vill ha tillgång till viss information. Det finns flertalet skillnader mellan det som redovisas internt och det som redovisas externt. Dessa skillnader är bland annat de lagstadgade kraven, vem som ska använda sig av informationen, i vilket sammanhang informationen ska användas samt hur ofta och aktuell information som intressenten behöver. Det är även en stor skillnad mellan vilken tillgång de externa och interna intressenterna har till informationen. De interna intressenterna har direkt tillgång till information medan de externa intressenterna får förlita sig på den information som företaget väljer att publicera offentligt. Syftet med denna studie är att undersöka varför företag gör en uppdelning av sin redovisning i intern- och externredovisning och varför de inte väljer att redovisa dessa tillsammans. Studien bygger på teorier kring isomorfism, legitimitet, intressenter samt teori kring konkurrens, företagshemligheter och risker. Teorier kopplas till intervjuer gjorda med representanter från tre stycken tillverkande K3-företag för att besvara studiens forskningsfråga angående uppdelningen av redovisningen. Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad intervjuguide där intervjuaren har större möjlighet att ställa följdfrågor. Svaren från intervjuerna bidrar till att, genom ett nutids- och verklighetsperspektiv, visa på hur redovisningen fungerar i tillverkande företag år 2017. Studiens resultat visar att företagen gör en uppdelning av redovisningen i intern- och externredovisning på grund av faktorer som beslutsfattning och konkurrens. Företagens interna och externa intressenter har olika behov och krav på den information som företagen lämnar för att kunna använda den till beslutsfattande. Externredovisningen ger inte tillräckligt med underlag för de interna intressenternas beslutsfattande för att de ska kunna fatta snabba och rättbeslut. Medan internredovisningen i sin tur kan vara alltför omfattande för vissa externa intressenter. Ur ett konkurrensperspektiv vill företagen inte att deras konkurrenter ska kunna ta del av företagets internredovisning för att de inte ska få tillgång till deras framgångsrecept. De företag som ingår i studien vill behålla sina konkurrensfördelar och skydda sina affärsmöjligheter för att öka sin lönsamhet och effektivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)