Upprätta förlossningsställningar under utdrivningsskedet - en inblick i barnmorskors erfarenheter

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige föder kvinnan i halvsittande eller gynställning men evidensen pekar på att det kan finnas fördelar med upprätta förlossningsställningar i utdrivningsskedet. Syfte: Syftet var att belysa barnmorskors erfarenheter av upprätta förlossningsställningar i utdrivningsskedet. Metod: Metoden var en intervjustudie med 16 barnmorskor från fyra olika förlossningsavdelningar i södra Sverige. Analysen genomfördes med induktiv innehållsanalys av Lundman & Hällgren Graneheim. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier: makt och maktlöshet, massmedial påverkan och klinikens kultur. Makt och maktlöshet handlade om kvinnans och barnmorskans kontroll samt svårigheter och möjligheter med kommunikation. Massmedial påverkan handlade om massmedia och trender som genererade en rädsla för bristningar. Klinikens kultur var avgörande om barnmorskorna bistod de födande kvinnorna i upprätta förlossningsställningar eller ej. Konklusion: Syntesen av föreliggande studie belyste barnmorskors rädsla gällande perinealbristningar, samt rädslan för att ge kvinnan en negativ förlossningsupplevelse. Det fanns en önskan bland barnmorskorna om stöd och kunskap om upprätta förlossningsställningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)