Förmågan att organisera utan att begränsa : En studie om motstridigheterna i hanteringen av personalpolicys och rutiner ur ett human resource management-perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning:

Frågeställningar:

- Varför är arbetet med HRM genom personalpolicys och rutiner väsentligt för företag?

- Hur arbetar företag med personalpolicys och rutiner i förhållande till motivation och engagemang?

- Hur arbetar företag med personalpolicys och rutiner i förhållande till organisationskultur och värderingar?

Syfte

Syftet med studien är att skapa en förståelse över hur företag arbetar med HRM för att hantera motstridigheter som kan uppkomma i arbetet med personalpolicys och rutiner

Metod

Undersökningen genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod där empiriskt material samlades in genom semistrukturerade intervjuer med relevanta respondenter inom HR på stora företag. Undersökningen har genomförts med en jämförande design. Det teoretiska materialet samlades in från litteratur och vetenskapliga artiklar. Undersökningen har en deduktiv forskningsansats och en teoretisk förståelse och teman skapades därmed innan insamling av empiri.

Slutsats

HR-representanter behöver vara delaktiga i ledningen och få stöd i HRM-arbetet. Policys och rutiner behöver även gå i linje med organisationens strategier. Chefer behöver ha policys och rutiner som stöd samtidigt som de har ett aktivt ledarskap. HR-avdelningen är beroende av chefernas arbete med policys och rutiner för att nå ut med sitt budskap. Organisationens informerande dokument behöver arbetas aktivt med i organisationen för att säkerställa medarbetarnas medvetenhet. Värderingar kan påverka förankringen av policys om de inte genomsyrar organisationen. Policys och rutiner kan påverka medarbetarnas självständighet negativt trots det är de nödvändiga och skapar ett ramverk. För att underlätta införandet av policys och rutiner behöver syftet med dem förmedlas. Balansen mellan organisationens behov av ett sådant ramverk och faktumet att de kan vara begränsande är utmanande att upprätthålla. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)