Samling i förskolan. Givande undervisningstillfälle eller oreflekterad tradition?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Samling i förskolan är en vanligt förekommande aktivitet medan undervisningsbegreppet är nytt och tidigare ansetts tillhöra skolans värld. Det finns en kunskapslucka i forskning och litteratur kring samlingens relation till undervisning. Därför syftar denna studie till att bidra med ny kunskap om huruvida samlingar i förskolan fått en ny roll i och med att undervisningsbegreppet introducerats i förskolans nya läroplan. Detta genom en kvalitativ intervjustudie med sex förskollärare som intervjuats med standardiserade och öppna frågor. Med hjälp av ett didaktiskt perspektiv har den transkriberade intervjudatan analyserats utifrån vad-, hur- och varför-frågorna, då undervisning och didaktik är nära sammankopplade. Tidigare forskning behandlar bland annat vikten av planering och åldersanpassning för en god kvalitet i undervisningen. Den visar även att olika delar från läroplanen och arbete med social kompetens anses vara samlingars främsta syften. Dock pekar viss forskning och annan litteratur på att samling riskerar bli en traditionsbunden rutin om reflektion uteblir. Av resultatet framkommer att undervisning i förskolan utgår från hela läroplanen och barns intressen och att samling är en daglig aktivitet vars funktion är arbetet med barngruppens sammanhållning och sociala utveckling. Det råder delade meningar om vad undervisning i samling är och kan vara, vilket påverkas av förskollärares egna uppfattningar av innebörden av undervisning och samling i förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)