Att nå sportslig framgång - Gemensamma framgångsfaktorer i svenska lagidrotter

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Författare: Emelie Gullstrand & Johanna Jönsson Handledare: Jyri Backman Nyckelord: Framgångsfaktorer, elitföreningar, SPLISS, nätverk och intervjuer Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns gemensamma framgångsfaktorer hos svenska lagidrottsföreningar som resultatmässigt tillhört de främsta på högsta nationella serienivå under 2010-talet. • Hur arbetar de framgångsrika elitföreningarna i lagidrotter för att uppnå sportslig framgång? • Vilka framgångsfaktorer anser elitföreningarna är viktiga för att uppnå sportslig framgång? • Finns det några gemensamma framgångsfaktorer för hur elitföreningarna arbetar för att nå sportslig framgång? Metod: Denna studie utgår från ett kvalitativt induktivt synsätt, där material samlats in och analyserats för att därefter besvara det syfte och frågeställningar som formulerats. Materialet som samlats in är genom semistrukturerade intervjuer och dokumentanalys. Teori: Den teoretiska utgångspunkten grundar sig i teorin SPLISS och teorier om nätverk. Resultat och slutsatser: Efter att ha intervjuat fem olika personer inom de olika lagidrotterna ishockey, amerikansk fotboll, volleyboll, fotboll och handboll visar resultatet på att det finns ett antal gemensamma framgångsfaktorer för de elitföreningarna som legat i toppen under de senaste tio åren. På grund av de begränsade resurserna som finns i vissa av idrotterna har de inte samma förutsättningar till att utveckla bland annat det administrativa arbetet och matcharrangemang vilket medför att det skiljer sig i sättet på hur föreningarna arbetar i inom vissa områden. Det finns flera gemensamma framgångsfaktorer för hur elitföreningarna arbetar för att nå sportslig framgång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)