Skilsmässor ekonomi och demografi: En modell för att förklara variationer i antalet skilsmässor i Sverige på meddellång sikt 1920 - 2008

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

Sammanfattning: Under perioden 1920 till 2008 har antalet skilsmässor ökat kraftigt i Sverige. Förändringstakten har dock inte varit jämn, utan utvecklingen har skett språngvis fram till 1970‐talet och sedan dess har skilsmässorna pendlat upp och ned omkring en jämn nivå. Målet med min uppsats är att undersöka variationerna i antalet skilsmässor på kort och medellång sikt, hur antalet skilsmässor tycks röra sig upp och ned omkring en trend, genom att sätta dem i relation till ekonomiska och demografiska variabler. En modell som teoretiskt framför allt bygger på New home economics och Richard Easterlins teorier testas med hjälp av linjär regression. Resultaten visar på att kortsiktiga variationer inte kan förklaras tillfredsställande med hjälp av modellen, men att den medelsiktiga variationen kan förklaras. För tidsperioden 1920‐1974 kan variationer i skilsmässor förklaras av relativlönen för kvinnor i jämförelse med män, arbetslöshet och storleken på den kohort som befinner sig i typåldern för att gå igenom en skilsmässa. Under perioden 1975‐2008 tappar arbetslöshet och relativ kohortstorlek statistisk signifikans och förändringar i antalet skilsmässor förklaras framför allt av förändringar i relativlönen mellan kvinnor och män.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)